Obec Tuklaty
Obec Tuklaty tlustovousy

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Tuklaty

Historie sboru

Tuklaty je obec ležící v okrese Kolín 8 km západně od města Český Brod. Je tvořena dvěmi částmi, dříve samostatnými obcemi - Tlustovousy a Tuklaty. Má k 1.1.2021 1023 obyvatel  a její katastrální území má rozlohu 815 ha. Územně je začleněna do okresu Kolín. První písemná zmínka o obci pochází z 13. století. Pravidelné záznamy v kronikách jsou vedeny od roku 1669.

Fotografie sboru kolem roku 1900

Vznik a vývoj dobrovolného hasičského sboru v obcích Tuklaty a Tlustovousy se datuje od 27.května 1880. V pamětní knize obce je uvedeno, že v letech 1873-1880 hořelo v obci osmkrát. A právě četné výskyty požárů byly podnětem k založení hasičského spolku. Obec Tuklaty měla 42 a obec Tlustovousy 30 popisných čísel. Obytné domy a hospodářská stavení byla v té době většinou pokrytá doškovými nebo šindelovými střechami, což umožňovalo rychlé šíření ohně, stejně tak jako interiéry domů a skladované obilí a krmivo pro hospodářská zvířata. Zakládající občané hasičství v Tuklatech byli majetní podílníci, kteří koupili 27.května 1880 z provize pojišťovny ruční stříkačku. 25.ledna 1885 ji pak věnovali obci.

1.února 1896 se ve školní budově sešlo 26 pánů, aby založili Sbor dobrovolných hasičů Tuklaty - Tlustovousy. Na této schůzi byly schváleny stanovy, byl zvolen předseda, velitel a jeho zástupce, šest členů výboru a dva náhradníci. Pan Košerák navrhl za předsedu pana Aloise Chrousta, statkáře. Za velitele byl zvolen pan Karel Pokorný a jeho zástupce pan Vavák. Všichni zvolení pánové volbu přijali. Požární sbor Tuklaty - Tlustovousy byl registrován u Podlipanské župy hasičské se sídlem v Českém Brodě, která čítala 30 dobrovolných sborů.

Požární sbor za dobu svého trvání vyjížděl více jak 100x k zásahům. Prostředky k hašení ohně byly vzhledem k technickému rozvoji společnosti následující. Od roku 1880 do 1937 patřila do výbavy hasičů ruční samonasávací stříkačka na kolovém podvozku tažená koňmi. V letech 1937-1964 byl sbor vybaven motorovou stříkačkou typu Stratílek B 12. K ohni byla dopravována koňmi a později motorovým prostředkem. Požární automobil Tatra T805 se stříkačkou, cisternou a hasicí pěnou byl zakoupen v roce 1964. Požární auto Tatra T138 CAS32 bylo převedeno do sboru v roce 1986. Je vybaveno čerpadlem, cisternou a vodním dělem.

Sbor při oslavách výročí 120 let založení

Obec od založení sboru přispívala na jeho činnost z vlastního rozpočtu 20% ceny techniky. Přesto bylo nutno ze spolkové pokladny hradit náklady na zařízení, které sloužilo veřejným zájmům udržování samaritánské lékárny a spolkové knihovny v letech 1880-1945. Mezi vlastní zdroje příjmů patřily příspěvky členů a dárců, výnosy z tanečních zábav, hraní ochotnického divadla, pořádání hasičských oslav aj. Významnou činností sboru byla samaritánská stráž, kde pracovaly také ženy. Samaritánská práce byla jedinou zdravotní složkou v obci. Odborné školení samaritánů zajišťovala nemocnice v Českém Brodě. Požární sbor se po celou dobu svého trvání podílel na veřejně prospěšných prací v obci. Odpracoval tisíce hodin na údržbě požární techniky, veřejných prostranství, školní budovy, výstavbě požárního zařízení a mateřské školky. Nedílnou součástí práce sboru byla a je prevence proti požárům (provádění preventivních prohlídek domů a různých zařízení, proškolování mládeže a obyvatel, získávání mládeže pro činnost ve sboru).

V roce 1979 oslavili hasiči v Tuklatech sté výročí vzniku hasičstva v této obci. K této příležitosti uspořádali výstavku staré a nové požární techniky, starých hasebních, schůzovních a členských knih. Hasiči jsou aktivními činiteli ve veřejném životě. Ve své organizaci mají zapojenu i mládež. Vybudovali mateřskou školku, jejíž stavbu by si bez jejich pomoci nikdo nedokázal představit. V té době byl předsedou Základní organizace Svazu požární ochrany v Tuklatech pan Rudolf Havelka, který za svou činnost ve Svazu požární ochrany získal svazové vyznamenání.

Dobrovolná požární ochrana má v naší obci dlouhou tradici, na které se podílejí řadu let celé rodiny, např. rodina Černuškova a Strachotova působí ve sboru již 4 generace, rodina Krytinářova, Cafourkova a Šimáčkova 3 generace.

Rozdělení funkcí ve sboru:
  • Současným starostou sboru je Milan Černuška ml. Nejdéle tuto funkci vykonával Milan Pelíšek a to 28 let. V roce 2013 byl Milanovi Pelíškovy za tuto dlouholetou činnost pro sbor udělen titul Čestný starosta sboru.
  • Náměstkem starosty je Petr Toman. Jeho předchůdce, Pavel Koníček, vykonával svou funkci 26 let a byl za tuto práci v roce 2013 oceněn titulem Čestný místostarosta sboru.
  • Velitelem sboru je Michal Tuček. Jeho předchůdce, Jiří Píro, svou funkci vykonával již 31 let.
  • Zástupcem velitele je Jiří Píro.
  • Jednatelem sboru je Lukáš Koníček. Nejdéle tuto funkci vykonával Josef Štěpánek a to 29 let.
  • Hospodářem je Milan Černuška st.
  • Předseda KRR je Michal krytinář.
  • Členem KRR je Aleš Průžek a Pavel Píro.
  • Preventista je Václav Cafourek
  • Strojník je František Fouček.

Ve sboru byli členy déle jak 50 let: Rudolf Havelka 54 let, Jan Vincenc 52 let, Antonín Duchan 51 let.
Nejdéle jsou ve sboru pánové: Vladimír Pospíšil 54 let a Jiří Strachota 53 let.

Sbor nadále pořádá kulturní akce v obci (pravidelně každý rok pouťové zábavy) a taktéž spolupracuje s ostatními spolky obce na jiných kulturních akcích (např. Dětské dny, pálení čarodějnic apod.) a obcí při pomoci pro obci.

Od roku 1970 hasiči pořádají každých pět let oslavy na počest trvání hasičů v obci. Na tyto oslavy jsou vždy zvány hasičské sbory z okolí a také bývalí členové sboru, kteří bydlí mimo obec. Na oslavy je vždy připraven bohatý program, a tak se ho účastní velký počet občanů Tuklat i Tlustovous.

Sbor se také stará o hasičskou historickou techniku. Konkrétně o čtyřkolovou Stratílkovu ruční stříkačku, tzv. Horská, rok výroby mezi 1899-1907, Pojízdnou motorovou stříkačku Stratílek HP 26 z roku 1936-1937 a Stratílek DP800 Hohenmaut 4 z roku 1944.

Jednotka SDH obce je složena ze členů SDH Tuklaty a je zařazena do JPO V. V současné době používají k zásahům již zmiňovanou Tatru T138 a pak ještě požární automobil Praga V3S CAS16, pojízdnou stříkačku PPS12 a plovoucí benzinové čerpadlo.

K 17.1.2015 měl sbor 33 řádných členů a jednoho čestného člena.

 

Více informací o spolku naleznete zde:

Webové stránky: www.sdhtuklaty.czSDH Tuklaty

Naše obec

Kontakt a úřední hodiny

Kontakty

E-mail: info@tuklaty.cz
E-mail: urad@tuklaty.cz
Tel.: 281 981 774, 702 111 612

ID datové schránky: nszbkj8

Úřední hodiny

Pondělí:
8:00–11:00 / 12:00–18:00

Středa:
7:00–11:00 / 12:00–17:00


 

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Nabídky práce

Nabídky práce

Záchranný kruh

Ukliďme Česko