Obec Tuklaty
Obec Tuklaty tlustovousy

Stavba tůní v k.ú. Tlustovousy

Stavba tůní v k.ú. Tlustovousy

Předmětem tohoto projektu je vyhloubení tří neprůtočných tůní na silně podmáčeném pozemku v k. ú. Tlustovousy (Středočeský kraj) p. č. 400. Tůně budou vyhloubeny na podmáčeném pozemku, který ze dvou stran ohraničují vodoteče – Výmola a Tuklatský potok.

Součástí pozemku jsou pak dvě bezejmenné drobné vodoteče, v nichž je soustřeďována voda odtékající z pozemku budoucích tůní. Obě tyto vodoteče budou zahrnuty do tůní.

Jaký problém projekt řeší?

Předkládaný projekt řeší výstavbu tří neprůtočných tůní na silně podmáčeném pozemku, jež je ze dvou stran vymezený vodotečemi – potokem Výmolou a Tuklatským potokem. Záměrem investora je zhodnocení v současné době nevyužitého podmáčeného pozemku, který neplní svoji ekologickou, ale i krajinotvornou funkci. Dojde k odstranění náletových dřevin a části vzrostlých stromů.

Tůně budou situovány v místě s přirozeně vysokou hladinou spodní vody, což dává dobrou vyhlídku na zásobování tůní vodou. Tůně se budou nacházet v blízkosti vodotečí, hladina vody v tůních tak bude korespondovat s úrovní hladiny vody ve vodotečích. Hladina vody v tůních by měla dosahovat úrovně maximálně cca 0,2 – 0,3 m pod stávajícím terénem. Tůně budou od nejbližší velké vodoteče vzdálené cca 10,3 m.

Na pozemku se nacházejí dvě drobné bezejmenné vodoteče – stužky o hloubce cca 200-300 mm, bez stálého průtoku, které na tomto pozemku pramení a odvádějí vodu do Tuklatského potoka. Obě tyto vodoteče budou podchyceny v tůních, čímž bude zachován a podpořen stávající stav, kdy se obě vodoteče nacházejí v zaplaveném bažinatém území

Fyzická realizace projektu v případě obdržení dotace:

Předpokládané datum zahájení: 15. 8. 2021 
Předpokládané datum ukončení: 1. 10. 2022

Projekt řeší rekultivaci krajiny a naplnění její odpovídající ekologické a krajinotvorné hodnoty. Výstavbou samostatných tůní v lokalitě s vysokou spodní vodou dojde k rekultivaci lokality, kde se historicky nacházel rybník. Dnes jde o zamokřenou a nevyužívanou lokalitu.

Cílem projektu je:
 • revitalizace dané lokality;
 • retence vody v krajině;
 • obnově ekologické a krajinotvorné funkce původní malé vodní nádrže;
 • zvýšení pestrosti celé lokality;
 • zvýšení ekologické hodnoty území

Realizací projektu se do krajiny v daném území vrátí přirozený přírodní prvek – na sobě nezávislé tůně, které zvýší krajinotvornou a ekologickou hodnotu krajiny a zároveň budou sloužit k přirozené retenci vody. Krajina bude pestřejší a zvýší se ekologická hodnota území. 

Na tento projekt jsme zažádali  

Operační program Životní prostředí

 • Ochrana a péče o přírodu a krajinu

A dotaci ve výši  celkových výdajů  Kč 4 132 588,63 jsme obdrželi.

Rozpočet 
 • Celkové výdaje 4 132 588,63  
 • Celkové způsobilé výdaje 4 132 588,63  
 • Celkové způsobilé výdaje – investiční 4 132 588,63  
 • Celkové způsobilé výdaje – neinvestiční 0,00  
 • Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00
Datum vložení: 28. 12. 2020 9:40
Datum poslední aktualizace: 21. 6. 2022 13:29

Život v obci

Kontakt a úřední hodiny

Kontakty

E-mail: info@tuklaty.cz
E-mail: urad@tuklaty.cz
Tel.: 281 981 774, 702 111 612

ID datové schránky: nszbkj8

Úřední hodiny

Pondělí:
8:00–11:00 / 12:00–18:00

Středa:
7:00–11:00 / 12:00–17:00


 

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Nabídky práce

Nabídky práce

Záchranný kruh

Ukliďme Česko